Hindu God / Deities

     
Adi Parashakti
Shiva
Maha Shakti
(Parvathi)
Vishnu
Maha Lakshmi
Brahma
Maha Saraswathi
AVATAR
Durga
(Navadurga)
AVATAR
Dashavatara
AVATAR
Ashta Laxmi
1. Shailaputri
1. Matsya
1. Adi Laxmi
2. Brahmacharini
2. Kurma
2. Dhanya Laxmi
3. Chandraghanta
3. Varaha
3. Dhairya Laxmi
4. Kushmanda
4. Narasimha
4. Gaja Laxmi
5. Skandamata
5. Vamana
5. Santana Laxmi
6. Katyayini
6. Parashurama
6. Vijaya Laxmi
7. Kalaratri
7. Rama
7. Vidya Laxmi
8. Mahagauri
8. Krishna
8. Dhana Laxmi
9. Siddhidatri
9. Balarama
AVATAR
Kali
(Mahavidya)
10. Kalki
1. Kali
OTHER AVATAR
Nara-Narayana
2. Tara
OTHER AVATAR
Hayagriva
3. Tripura Sundari
(Shodashi)
WOMEN AVATAR
as Mohini
4. Bhuvaneshvari
5. Bhairavi
6. Chhinnamasta
7. Dhumavati
8. Bagalamukhi
9. Matangi
10. Kamala
AVATAR
Kaushiki
Murugan / Kartikeyan
(Skanda)
Ganesh / Ganesha
(Vinayaka)
Ayyappa / Sastavu
(Sasta)
Hanuman / Anjaneya
Valli / Pongi
a.k.a Sundaravalli
Teyvanai / Tevayanai
(Devasena)
a.k.a Amritavalli
NAVAGRAHA
DEVA LOGA
Surya
Indra
Indrani
Chandra
Agni
Guru
Soma
Sanee
Varuna
Rahu
Rudra
Kethu
Prajapati
Mangal / Sevvai
Aryaman
Shukra
Ashvins
Budhan
Vayu / Pavana
Nirrti
Kubera
Kama
Bhumi
Dyaus
Yama
Mitra
Savitr